SUOMEN VALOMAINOSLIITTO ry

Yleiset sopimusehdot (VALOM 2013)


1. Soveltaminen

Näitä sopimusehtoja sovelletaan valomainostoimituksiin, mikäli osapuolet ovat tästä kirjallisesti tai muulla tavalla sopineet.


2. Määritelmät

2.1. Sopimus: Valomainoslaitteiston toimitusta koskeva, osapuolten välinen kirjallinen sopimus liitteineen, kirjallisine muutoksineen ja lisäyksineen.

2.2. Valomainoslaitteisto: Materiaali ja/tai työ, jonka toimittaja sopimuksen mukaan on suoritettava. Jäljempänä Valomainoslaitteistosta käytetään ilmaisua laitteisto.

2.3. Tilaaja: Sopimusosapuoli, joka on tilannut laitteiston.

2.4. Toimittaja: Laitteet tilaajalle toimittava sopimusosapuoli.

2.5. Materiaali: Laitteistot, raaka-aineet, ohjelmistot ja muut tarvikkeet ja asiakirjat, jotka toimittajan on sopimuksen mukaan toimitettava.

2.6. Kauppahinta: Laitteistosta suoritettava arvonlisäveroton hinta ellei toisin sovita.

2.7. Asennuspaikka: Asennuksen suorituspaikka ja siihen välittömästi liittyvien materiaalien ja välttämättömien asennustarvikkeiden sekä kuljetuksen, purkauksen ja varastoinnin kannalta tarvittava lähiympäristö.

2.8. Kirjallisen ilmoitus: Sopimusosapuolten allekirjoittama asiakirja, joka on saapunut toiselle osapuolelle kirjeellä, faksilla, sähköpostilla tai muilla sovituilla viestintäkeinoilla.

3. Tarjous, hinnat, tekniset asiakirjat ja salassapito

3.1. Tarjous on voimassa kaksi kuukautta päiväyksestä.

3.2. Hintoihin sisältyy laitteiston valmistus sekä erikseen mainittaessa asennustyö asennuspaikalla. Sähköverkkoon kytkeminen tarvikkeineen ei kuitenkaan sisälly asennustyöhön ellei siitä ole erikseen sovittu.

3.3. Laitteiston valmistus ja sen asennustyö suoritetaan Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) ja Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) antamien määräysten ja ohjeiden sekä valomainosalaa koskevien standardien mukaan.

3.4. Toimittajan luovuttamat piirustukset, spesifikaatiot ja suunnitelmat ovat toimittajan omaisuutta. Jos tilaaja käyttää niitä luvatta kyselyihin tai tilauksiin toisilta toimittajilta, hän on velvollinen maksamaan toimittajalle vahingonkorvauksena 10 % kauppahinnasta. Vastaavasti tarjouspyyntöön liittyvät piirustukset ym. ovat tilaajan omaisuutta, joiden sisältämien tietojen luovuttaminen muuten kuin toimittajan valmistusohjeita varten on kielletty.

3.5. Molemmilla osapuolilla on vaitiolovelvollisuus toisen osapuolen liikesalaisuuksiin vahingonkorvauksen uhalla.




4. Pakkaus

4.1. Laitteiston hinta sisältää valmistuksen tehtaalla ilman pakkausta.

4.2. Jos hinta on sovittu asennettuna, se sisältää pakkaus-, rahti-, ja matkakustannukset.

5. Asennuspaikka- ja olosuhteet

5.1. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat tiedossa olevista tai tarjouksessa mainituista, on toimittajalla oikeus laskuttaa muuttuneesta asennustekniikasta johtuvat kustannukset.

5.2. Mikäli toimittaja joutuu irrottamaan, siirtämään tai kuljettamaan pois asennuspaikalla olevia vanhoja laitteita, poistamaan lunta, jäätä tai muita esteitä, on hänellä oikeus laskuttaa aiheutuneet kustannukset.

5.3. Mikäli laitteisto asennetaan takuukatolle tai – seinälle, on tilaaja velvollinen sopimaan takuun säilymisestä sekä antamaan toimittajalle veloituksetta ohjeet sallituista kiinnitystavoista. Toimittaja ei vastaa ohjeiden mukaisen laitekiinnityksen aiheuttamista vaurioista.

5.4. Tilaaja hankkii ajoissa ja veloituksetta asennuspaikalle toimittajan tarvitseman sähkön sekä muut sovitut varusteet ja tarvikkeet.

5.5. Tilaaja vastaa toimenpide- tai rakennusluvan hankkimisesta. Vaikka sanottuja lupia ei myönnettäisikään, on sopimus silti sitova. Jos luvan hankkiminen on sovittu toimittajan tehtäväksi, on hän oikeutettu veloittamaan siitä aiheutuneet kustannukset erikseen riippumatta lupahakemuksen hyväksymisestä.


6. Toimitusaika

6.1. Toimitusaika alkaa siitä hetkestä, mikä seuraavista on myöhäisin:

- tilaus tai toimitussopimus
- sovitut mallit ja ohjeet ovat hyväksyttävässä muodossa toimittajalla
- toimittaja saa tiedon hakemansa toimenpide- tai rakennusluvan myöntämisestä.

6.2. Toimitus katsotaan tapahtuneeksi ja laskutuskelpoiseksi kun:

- laitteisto on sovitun mukaan valmiina tehtaalla sopimuksen mukaisena aikana tai sen jälkeen sopimuksen ollessa voimassa
- sopimuksen mukainen asennus on suoritettu tai asennus on toimittajasta riippumattomasta syystä estynyt. Tällöin laskutetaan tilaus tehdyltä osalta sekä tilanteen selvittelystä aiheutuneet kustannukset.


7. Viivästys- ja vahingonkorvaus

7.1. Jos toimitus viivästyy alkuperäisestä tai ylivoimaisen esteen johdosta jatketusta toimitusajasta, on tilaajalla oikeus viivästyssakkoon 0.5 % kultakin täydeltä viivästysviikolta, kuitenkin enintään 7.5 % kauppahinnasta. Viivästys ei oikeuta tilaajaa muihin hyvityksiin.

7.2. Mikäli toimittaja ei toimita laitteistoa enimmäissakon aiheuttaneen viiveen jälkeen sovitussa, lopullisessa määräajassa, on tilaaja oikeutettu kirjallisella ilmoituksella purkamaan toimitussopimuksen kuukauden kuluessa purkausilmoituksen vastaanotosta ja saamaan vahingonkorvauksen. Vahingonkorvaus on, olosuhteet huomioon ottaen, enintään 7.5 % laitteiston kauppahinnasta.

7.3. Ellei tilaaja mistä tahansa syystä ota toimitusta vastaan sovittuna aikana, toimittajalla on oikeus kirjallisella ilmoituksella vaatia tilaajaa vastaanottamaan tilauksensa mukaisen toimituksen viikon määräajassa sen uhalla, että toimittaja purkaa sopimuksen ja on oikeutettu enintään kauppahinnan suuruiseen vahingonkorvaukseen aiheutuneen vahingon mukaisesti. Ellei varastoinnista ole sovittu, toimittaja voi, asiassa tilaajalle kirjallisesti ilmoitettuaan, romuttaa tai myydä yli 3 kk varastoimansa yhä noutamattoman tai tilaajasta johtuneesta syystä asentamattoman laitteiston. Tilaaja ei silti vapaudu vahingonkorvausvelvoitteestaan.

7.4. Ellei tilaaja maksa sovittuun aikaan, toimittajalla on oikeus kirjallisella ilmoituksella keskeyttää sopimuksen täyttäminen, kunnes maksu on suoritettu.

7.5. Ellei tilaaja suorita maksua eräpäivään mennessä, on toimittaja oikeutettu perimään eräpäivästä lukien lain salliman viivästyskoron.

7.6. Toimittaja on oikeutettu kirjallisella ilmoituksella purkamaan sopimuksen, jos maksu viivästyy yli kuukauden. Toimittaja on tällöin oikeutettu saamaan tilaajalta vahingonkorvaus, joka on enintään kauppahinnan suuruinen.


8. Omistuksenpidätysehto

8.1. Toimittajalla on sovellettavan lain sallimassa laajuudessa omistusoikeus materiaaliin, kunnes laitteisto on täysin maksettu.

8.2. Tunnustetta tai muuta sitoumusta ei pidetä maksusuorituksena ennen kuin kauppahinta on täysin maksettu.


9. Takuu

9.1. Toimittaja myöntää toimittamiensa laitteistojen rakenteelle ja komponenteille yhden vuoden takuun.

9.2. Takuu alkaa toimituspäivästä.

9.3. Jotta takuu pysyisi voimassa, tulee tilaajan ilmoittaa välittömästi havaitusta viasta toimittajalle sekä katkaistava virta viallisesta laitteistosta.

9.4. Mikäli joku muu kuin toimittaja tai tämän valtuuttama huoltaa laitetta, ei takuu sido toimittajaa.

9.5. Ellei laitteistoa pidetä säännöllisesti toiminnassa (Valomainosliiton suositus on vähintään neljä tuntia vuorokaudessa), toimittaja ei vastaa kosteuden aiheuttamista vaurioista.

9.6. Takuu ei koske odottamattoman ulkopuolisen syyn aiheuttamaa vikaa. Tällaisia syitä ovat esim. ilkivalta, onnettomuudet, yli 390 N/m² paineella puhaltava tuuli, putoava lumi, jää tai muut esineet, eläimet, kasvit ym.

9.7 Mahdollisten takuukorjausten yhteydessä syntyvät nostolaitekustannukset veloitetaan aina erikseen.


10. Ylivoimainen este

10.1. Seuraavat seikat ovat ylivoimaisia esteitä vain, mikäli tapahtuman vaikutusta sopimusta tehtäessä on ollut mahdotonta ennakoida: Työselkkaus ja muut olosuhteet, joihin osapuoli ei voi vaikuttaa, kuten tulipalo, luonnonkatastrofit ja äärimmäiset luonnon tapahtumat, sota, liikekannallepano, takavarikko, pakko-otto, kauppa- ja valuuttarajoitukset, kapina ja mellakka, kuljetuskaluston puute, yleinen tavaran niukkuus, käyttövoiman saannin rajoitukset sekä alihankkijan toimituksen virheellisyys ja – viivästys edellä mainituista syistä.

10.2. Ylivoimaiseen esteeseen vetoavan on välittömästi annettava kirjallinen ilmoitus esteen ilmaantumisesta ja päättymisestä.

10.3. Siitä huolimatta, mitä näissä ehdoissa muuten on sanottu, osapuoli voi kirjallisella ilmoituksella purkaa sopimuksen sen täyttämisen viivästyessä ylivoimaisen esteen vuoksi yli kolme kuukautta.


11. Rajoituksia

11.1. Ankarat luonnonolosuhteet esim. yli 15 C asteen pakkanen ja/tai kova tuuli, antavat toimittajalle oikeuden saada toimitusaikaan kohtuullinen pidennys ilman viivästysseuraamuksia.

11.2. Toimittaja ei vastaa välillisistä vahingoista. Välillisinä vahinkoina pidetään:

- tulon menetystä, joka tilaajalle, sen sopimuskumppanille tai kolmannelle osapuolelle aiheutuu sopimusrikkomuksen tai siitä johtuvien toimenpiteiden vuoksi;
- voittoa, joka on jäänyt saamatta sen vuoksi, että sopimus sivullisen kanssa on rauennut tai jäänyt täyttämättä oikein;
- vahinkoa, joka johtuu tuotannon tai liikevaihdon vähentymisestä tai keskeytymisestä;
- muuta samanlaista, vaikeasti ennakoivaa vahinkoa.


12. Riitojen ratkaisu

12.1. Sopimuksen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla ja viime kädessä toimittajan kotipaikan käräjäoikeudessa.


© Suomen Valomainosliitto ry
Hyväksytty hallituksen kokouksessa 26.1.2013

© 2018 Suomen Valomainosliitto ry